Chính sách nội dung

Thầy Nguyên .Com là trang web điện tử thuộc quyền sở hữu của Thầy Nguyên.
Nó hoạt động chủ yếu nhằm chia sẽ các tài liệu hay môn Toán do Thầy Nguyên biên soạn, hoặc các Khóa Học Online do chính Thầy Nguyên thực hiện quay và biên tập.

Các Nội Dung tại Thầy Nguyên .Com luôn tuân thủ theo các chính sách sau:
1. Tài liệu được chia sẽ tại ThayNguyen.Com đảm bảo không vi phạm các chính sách về bản quyền tác giả, tác phẩm của bất cứ tài liệu nào.
2. Các Khóa Học được thực hiện phải có nội dung, mục đích và đối tượng hướng đến rõ ràng, cụ thể.
3. Các tài liệu, khóa học do các Tác Giả, Giáo Viên khác tham gia đăng tải, giới thiệu phải đảm bảo thuộc quyền sở hữu tác phẩm, sản phẩm của Tác Giả, Giáo Viên đó.
Người gửi tài liệu, sản phẩm, Khóa Học khi cộng tác với ThayNguyen.Com phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các điều khoản về bản quyền tác phẩm, tác giả.
4. Giá trị các Nội dung thuộc tài liệu, sản phẩm, Khóa học tại ThayNguyen.Com là giá trị công sức thực hiện, giá trị trao đổi thuộc người cần sử dụng sản phẩm với tác giả tài liệu, tác giả khóa học.