ÔN TẬP HỌC KÌ I

Câu 1. Tìm các nội dung phù hợp điền vào các ô trống để hoàn chỉnh các bảng 35.1 - 6 SGK.
Câu 2. Trong phạm vi các kiến thức đã học. hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.
Câu 3. Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ. hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).
Câu 4. Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào ?
Trả lời:
Câu 1: Đáp án
Bảng 35-1. Khái quát về cơ thể người
Bảng 35-2. Sự vận động cơ thể
Bảng 35-3. Tuần hoàn
Bảng 35-4. Hô hấp
Bảng 35-5. Tiêu hóa
Bảng 35-6. Trao đổi chất và chuyển hóa
+ Hệ hô hấp lấy 02 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải C02 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
+ Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ thống qua hệ cơ quan tuần hoàn.
+ Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.
Câu 4.
-   Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:
+ Mang 02 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.
+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.
-   Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí;
+ Lấy 02 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải C02 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
+ Hệ hô hấp lấy 02 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải C02 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
+ Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chât dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ thông qua hệ cơ quan tuần hoàn.
+ Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.
Câu 4.
-   Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:
+ Mang 02 từ hẹ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.
+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.
-   Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí;
+ Lấy  02  từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.
+ Thải C02 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
-    Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.


Thêm đánh giá

Đăng nhận xét

Tin liên quan